Algemene voorwaarden

Kracht in technische oplossingen

Deskundige elektrotechnische diensten voor elk project

Wij bieden een breed scala aan elektrotechnische diensten, van groepenkasten tot zonnepanelen en datanetwerken, gericht op zowel bedrijven als particulieren die waarde hechten aan kwaliteit en betrouwbaarheid.

Algemene voorwaarden ELF Elektrogroep B.V.

Artikel 1 Definities

Elf Elektrogroep BV, gevestigd aan de Franseweg 35, 4651 GE te Steenbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. ELF Elektrogroep B.V. gevestigd aan de Graaf Hendrikstraat 5C, 4651 TB Steenbergen,
    KVK 90054504 en of andere aan haar gelieerde ondernemingen allen hierna te noemen ELF : de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  2. opdrachtgever: de wederpartij van ELF;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen ELF en de opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen ELF en de opdrachtgever waarop ELF deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ELF, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ELF en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ELF opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop ELF haar aanbieding baseert. 3
.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van ELF binden ELF niet.
3.5 De van het aanbod deel uitmakende documenten, zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d., zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van ELF. Zij mogen niet zonder voorafgaande toestemming van ELF worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

Artikel 4 Opdrachten en overeenkomsten en uitvoering

4.1 Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met ELF, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materieel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.
4.2 Alle met ELF gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door ELF, dan wel doordat ELF met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden ELF eerst, nadat en voor zover deze door ELF zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met ELF gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/ aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen nemen, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/ of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/ aanvulling op het moment dat ELF met de werkzaamheden waarop de wijziging/ aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/ zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens ELF overeenkomsten sluiten.
4.3 ELF zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.4 ELF heeft naar eigen goeddunken het recht (bepaalde) werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.5 ELF voert de werkzaamheden uit binnen de normale werktijden van ELF, tenzij anders is overeengekomen.
4.6 ELF zal de opdrachtgever , voor zover onderling overeengekomen ,op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen verstrekken.
4.7 ELF is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). ELF is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorte

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan ELF aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ELF ter beschikking worden gesteld.
5.1.1. De opdrachtgever is gehouden de plaats c.q. de ruimtes waarin ELF haar werkzaamheden dient/ heeft te verrichten schoon en werkbaar aan te leveren, zulks naar inzicht van ELF.
5.1.2. Het staat ELF vrij om bij constatering, dat opdrachtgever niet aan voornoemde omstandigheid als bedoeld in 5.1.1. voldaan heeft, zijn werkzaamheden op te schorten met het recht op verhaal van schade i.v.m. niet productieve uren, dan wel die werkzaamheden van het schoon- en werkbaar maken ter hand te nemen. De kosten daarvan kan en mag ELF aan opdrachtgever in rekening brengen.
5.2 Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/ of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door – of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door – of namens hem verstrekte materialen.
5.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat ELF tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen en ontheffingen. 5.4 Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/ of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/ of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
5.5 De opdrachtgever is gehouden ELF onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
5.6 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het ELF onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De opdrachtgever stelt ELF in staat de werkzaamheden op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te voeren.
5.7 De opdrachtgever staat ELF toe naam aanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
5.8 De opdrachtgever dient ELF op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. Indien de opdrachtgever niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor ELF de werkzaamheden niet kan verrichten, is de opdrachtgever de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan ELF verschuldigd.
5.9 ELF gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
5.10 De opdrachtgever is verplicht het door ELF geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies.
5.11 De opdrachtgever vrijwaart ELF voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst / Meer- en minderwerk

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beï nvloed. ELF zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever kan als gevolg daarvan dan geen beroep doen op de eerder afgesproken (indicatieve) levertijd(en).
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financië le en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ELF de opdrachtgever hierover indien mogelijk van tevoren inlichten.
6.4 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat aanspraken van ELF onverlet.

Artikel 7 Oplevering

7 .1 De door ELF opgegeven oplevertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
7 .2 In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van ELF ligt en niet aan haar doen en/ of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
7 .3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: – Hetzij wanneer ELF aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk is voltooid, beproeft en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard. – Hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat ELF schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk is voltooid, beproeft en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden. – Hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
7 .4 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beï nvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
7 .5 Oplevering ontslaat ELF van alle aansprakelijkheid voor gebreken en reclames die de opdrachtgever op dat tijdstip had moeten kunnen en/ of behoren ontdekken.
7 .6 Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van ELF naar de opdrachtgever.

Artikel 8 Honorarium

8.1 P artijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen.
8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van ELF. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van ELF, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
8.3 ELF is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien ELF kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en oplevering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
8.4 ELF is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan ELF, dat in redelijkheid niet van ELF mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
8.5 De opdrachtgever is in geval van een prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
8.6 ELF zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. ELF zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9 Materialen

9.1 ELF zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
9.2 Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de opdrachtgever geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 10 Klachten en verjaring

10.1 Klachten over geleverde producten en/ of uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 8 dagen, na de (op)levering aan ELF kenbaar te worden gemaakt.
10.2 Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde producten zichtbare fouten, onvolkomenheden en/ of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht ELF zich die zaken naar haar keuze kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
10.3 N a het indienen van de klacht dient de opdrachtgever ELF de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. 10.4 Klachten worden niet in behandeling genomen over gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de opdrachtgever of door derden;
e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. schade veroorzaakt door derden;
g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
10.5 Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over een geleverd product dan wel over de verrichte werkzaamheden. Voor de opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon geldt een verjaringstermijn van 2 jaar. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 11 Annulering ontbinding en opschorting

11.1 ELF heeft het recht, indien de opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door ELF uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ ontbinden. Een en ander zonder door opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de ELF toekomende rechten. ELF heeft dit recht ook, indien er bij opdrachtgever sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de wsnp, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een dreiging van deze omstandigheden, Dit naar de maatstaven van ELF, Alle vorderingen van ELF op opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.
11.2 Indien opdrachtgever de door hem met ELF gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/ annuleren, dan is ELF eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is opdrachtgever, zulks naar keuze van ELF, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde. Dit onverminderd het recht op verhaal van (verdere) directe en indirecte schade door ELF.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betalingen door opdrachtgever geschieden contant, tenzij dit anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.,
12.2 Bij transacties op rekening is de betalingstermijn in alle gevallen gesteld op binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim.
12.3 Van af het moment dat opdrachtgever in verzuim is heeft ELF het recht om vanaf de 31ste dag na factuurdatum de wettelijk achterstallige rente in rekening te brengen met een minimum van 1% per maand of over een gedeelte van de maand. gelijk de opdrachtgever deze aan ELF verschuldigd is. Voornoemd rente beding is onverminderd alle overige kosten die BDL – moet maken- maakt en die opdrachtgever als dan aan ELF verschuldigd is, vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, waaronder begrepen de gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld 15% van de vordering in hoofdsom vermeerderd met de gevorderde rente. Dit met een minimum van Euro 150,- – . Het staat ELF ook vrij te opteren voor de tarieven als genoemd in het rapport commissie voorwerk II.
12.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ELF op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.5 Als de opdrachtgever door niet tijdig de betaling te voldoen in verzuim is dan is ELF bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 ELF kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/ of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
13.2 ELF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ELF is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ELF kenbaar behoorde te zijn.
13.3 ELF is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/ of bouwwerken van de opdrachtgever waaraan dan wel waarop ELF werkzaamheden verricht of een installatie monteert.
13.4 ELF is niet aansprakelijk voor eventuele schade door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing van het geleverde.
13.5 In geen geval is ELF aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de opdrachtgever het door ELF geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
13.6 Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door ELF geleverde, sluit ELF iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
13.7 ELF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van ELF in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
13.8 De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies van en/ of schade aan zaken, materialen, gereedschappen, machines e.d. die ELF tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft opgeslagen.
13.9 ELF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade ontstaan door hak, breek, frees, boor en slijpwerk, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.10 Indien ELF aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ELF beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van ELF gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ELF beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.11 ELF is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook voortvloeiende uit de door haar verrichte werkzaamheden als bedoeld bij art 5. 5.1.2.
13.12 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ELF of haar ondergeschikten.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van ELF liggen, dan wel niet aan haar doen en/ of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan ELF door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van ELF of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van ELF of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
14.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal ELF niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog en/ of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel ELF als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
14.3 Voor zover ELF ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ELF gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

15.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van ELF, totdat alle vorderingen die ELF op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
15.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag de opdrachtgever de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
15.3 De opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ELF te bewaren.
15.4 ELF is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal ELF te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/ of gebouwen ter inspectie van de producten en/ of ter uitoefening van de rechten van ELF.

Artikel 16 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

Artikel 17 Intellectuele eigendom
17 .1 ELF behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur.
17 .2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ELF de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur geheel of ten dele te kopië ren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Artikel 18 Slotbepaling en toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
18.2. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met ELF te sluiten overeenkomsten is uitsluitend N ederlands recht van toepassing.
18.2.1. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde R echter in het Arrondissement Breda dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van ELF.
18.3. Indien enig artikel of sub artikel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.